Condicions generals

1. Objecte del contracte.
El present contracte regula la prestació del servei d’inserció de publicitat a la web www.vallesmespubli.es propietat de VallesMesPubli

2. Obligacions VallesMesPubli
VallesMesPubliI Inserirà la publicitat lliurada pel client.
VallesMesPubli Es compromet a publicar l’anunci i difondre-ho per les xarxes socials (segons contractació) amb les característiques descrites, al llarg de la durada de la relació contractual.
VallesMesPubli Pot negar-se a la inclusió de determinats anuncis sempre que aquests continguin o puguin infringir drets de tercers, principis constitucionals o anessin contra la moral pública. Aquesta valoració quedarà en mans de VallesMesPubli.

3. Obligacions del client.
Es compromet a realitzar el pagament de les quantitats que corresponguin segons el que estableix la disposició relativa a les condicions econòmiques.
S’obliga a proporcionar en temps i forma l’anunci publicitari que voleu incloure en la, web (www.vallesmespubli.es); en el format concret especificat en l’annex de publicitat.
Garantir a VallesMesPubli. que disposi de tots els drets de propietat intel·lectual i industrial respecte a l’anunci proporcionat, així com que aquest anunci no atempta contra drets de tercers, principis constitucionals o la moral pública.
Garanteix a VallesMesPubli que l’elaboració de la publicitat s’ajusta a la normativa relativa a publicitat, serveis de la societat de la informació, consumidors i usuaris, dret de competència; així com qualsevol altra normativa que pugui ser aplicable.
El client s’obliga a indemnitzar VallesMesPubli per tots aquells danys i prejudicis que pugui causar la inserció de l’anunci d’acord amb el que disposa el present contracte o l’anul·lació del mateix. El client ha de notificar el seu desig de concloure el contracte quinze dies abans de la seva finalització, si no és així el client està obligat a renovar un altre exercici similar.

4. Preu.
La prestació de servei d’inserció de publicitat a la web www.vallesmespubli.es de VallesMesPubli està subjecta a les tarifes de publicitat vigents, excepte un altre tipus d’acord que serà reflectit en l’apartat “Característiques de la publicitat a contractar”. El servei serà abonat abans de transcorreguts 3 dies des de la seva aparició.

5. Secret i protecció de dades.
Les parts s’obliguen a mantenir absolut secret sobre tota la informació confidencial existent durant la vigència del contracte i la finalització del mateix. S’entén per informació confidencial tota aquella informació, principal o accessòria, intercanviada per les parts per dur a terme el present contracte.
Les parts declaren conèixer i complir expressament la legislació Europea i Espanyola sobre protecció de dades, en particular l’estipulat per la Llei 15/1999, comprometent-se a tractar les dades obtingudes del desenvolupament del present projecte d’acord amb aquesta normativa.

6. Propietat intel·lectual.
Tot el material lliurat per part del client a VallesMesPubli incloent gràfics, logotips, eslògans, etcètera; són propietat del client, i és material protegit per les normes de propietat intel·lectual i industrial, i queda prohibit el seu ús per part de Volga Sincera S.L. per a qualsevol finalitat diferent al que regula el present contracte, així com per qualsevol altre tercer. El client es responsabilitza de qualsevol tipus de reclamació que pogués intervenir per part de tercers al·legant un dret de propietat intel·lectual o industrial que fa al contingut de l’anunci publicitari.

7. Responsabilitat.
VallesMesPubli. serà, exclusivament, responsable en els casos de no complir amb la prestació del servei, termini i forma estipulats en el present contracte. VallesMesPubli. no serà responsable en cap cas d’un altre tipus de danys, de qualsevol naturalesa o classe, que poguessin derivar-se de la inserció del material publicitari en els seus suports informatius, incompliments o retards deguts a causes de força major, o que estiguin fora del seu control.

En utilitzar aquest lloc, vostè indica la seva conformitat amb aquests termes i condicions. VallesMesPubli es reserva el dret a canviar, en el moment en que ho desitgi i sense previ avís, aquests termes i condicions i els productes, serveis, preus i programes esmentats en aquest lloc. VallesMesPubli es reserva el dret a reclamar totes les compensacions que permeti la llei en cas d’incompliment d’aquests termes i condicions. Es reserven tots els drets no concedits expressament en aquest document.